ภาพการประชุม อบรมผู้บริหารโรงเรียน/ครูในสังกัด
    ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่

         วันที่  ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง ได้ดำเนินการ...
    การประเมินการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเรียนในร

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร นำโดยนายบุญฤทธิ์  สินอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน...
    นักเรียนโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร อายุ 12-17 ปี รับวัค

  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 คณะครูโรงเรียนโคกงามวิทยาคารนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ...
    การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์และวิธีการประเม

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นายบุญฤทธิ์  สินอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกงามวิทยาคารพร้อมคณะครู เ...
    นักเรียนโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร อายุ 12-17 ปี รับวัค

  วันที่ 30 ตุลาคม 2564 คณะครูโรงเรียนโคกงามวิทยาคารนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงชั้นมั...
    การนิเทศการเตรียมความพร้อม การประเมินตนเองของ

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ห้องประชุมโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร นำโดย นายบุญฤทธิ์ สินอยู่ ผู้อำนวยการ...
    การอบรมเชิงปฏิบัติการ Developmental Evaluation(DE) ต้นน้ำร่วมกับ

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 คณะครูโรงเรียนโคกงามวิทยาคารเข้าร่วมการอบอบรมเชิงปฏิบัติการ Developmental Evaluation (DE) ...
    การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 6 ประจำปี

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร นำโดย นายบุญฤทธิ์ สินอยู่ ผู้อำนวยการแ...
    โรงเรียนโคกงามวิทยาคารได้รับการคัดเลือกยกระดั

วันที่ 29 กันยายน 2564  เนื่องด้วยโรงเรียนโคกงามวิทยาคารได้เข้าร่วมโครงการสานอนาคตการศึกษา C...
    โรงเรียนบ้านบะยาว ยินดีต้อนรับ คุณครูอมรรัตน์

โรงเรียนบ้านบะยาว ยินดีต้อนรับ คุณครูอมรรัตน์   กล้าหาญ (คุณครูใบเตย) สู่รั้วขาว-แดง เนื...
    กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำโดยคุณ...
    โรงเรียนบ้านโคกกว้าง ดำเนินการตรวจ ATK ให้กับนักเ

วันที่ ๒๒ ธันวาคม 2564 เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง นำโดยนางมานิดา ไชยศิรินายวรพัฒน์ เตา...
    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีอายุครบ ๑๒ ปี

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา  ๐๙.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลบ้านฝาง นำโดย นายวรพัฒน์ เตาะอ้น ครูประจำชั้...
    คุณจันทร์ฉาย มะระโซ มอบข้าวสาร ไข่ น้ำมันพืช สำห

        วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง นำโดย “คุณจันทร์ฉ...
    โรงเรียนบ้านบะยาว ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองหาเช

โรงเรียนบ้านบะยาว ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด 19 ในนักเรียน เพื่อตรวจความพร้...
    คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาเสนอข้อตกลงในการพ

วันที่ ๑๓ ธันวาคม 2564 เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเน...
    ตรวจ ATK ให้กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเร

      วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง นำโดย นายสุวัฒน์ นามบิดา ผู...
    ประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนในรูปแบบ ON SI

                วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง นำโดย นายสุวัฒน์ นามบิดา ผู...
    โรงเรียนบ้านบะยาวได้รับการประเมินการเตรียมการ

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 โรงเรียนบ้านบะยาวได้รับการประเมินการเตรียมการเปิดภาคเรียน โดยการจัดกา...
    โรงเรียนบ้านบะยาวเข้าร่วมอบรมในเรื่อง การตรวจ A

วันที่ 6 ธันวาคม 2564 โรงเรียนบ้านบะยาว นำโดยนายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะยาว...
    การติดตามการเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปี

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุวัฒน์ นามบิดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกว้าง พร้อมด...
    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีอายุครบ ๑๒ ป

วันที่  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง  นำโดย นายวรพัฒน์ เตาะอ...
    ณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดทำข้อตกลงในก

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA : Performance Agreement) ประจ...
    ครูโรงเรียนบ้านบะยาว ได้นำนักเรียนในระดับชั้น

วันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 คณะครูโรงเรียนบ้านบะยาว ได้นำนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา...
    โรงเรียนบ้านโสกแต้จัดประชุมติดตามสถาณการณ์การ

วันที่ 1 พ.ย.2564 นายศรีธน แสงสีเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกแต้ ประชุมคณะครูและบุคลากรโรง...
    โรงเรียนบ้านบะยาวและคณะครู จัดประชุมคณะกรรมกา

วันที่ 19 กันยายน 2564  นายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะยาวและคณะครู จัดประชุมค...
    การนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในชั้นเรียน คร

        สัปดาห์การนิเทศภายในชั้นเรียน ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ จัดขึ้นในวันที...
    การประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้

วันที่  ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๒๐ น. ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง โดยคณะกรรมการประเมินการเตรี...
    กิจกรรมมอบเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในก

          วันที่  ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง  นำโดย ...
    กิจกรรมรับอาหารเสริม (นม) เงินเยียวยา 2 พันบาท และ

      วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง  นำโดยคณะครูประจำชั้...
    ประชุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง นำโดย นางมานิดา ไชยศิริ หัวหน้างาน...
    การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Hand เป็นสัปดาห์ที่

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านบะยาว นำโดยนายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะ...
    ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2 เพื่อก่อ

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ วัดบ้านโคกกว้าง นำโดยนายสุวัฒน์ นามบิดา ผู้อำนวยการโรงเรียน นา...
    ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่

วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารราชพฤกษ์ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง นายประก...
    การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Hand เป็นสัปดาห์ที่

          วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านบะยาว นำโดยนายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวย...
    มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

    วันที่  ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง นางมานิดา ไชยศิริ พร้อ...
    การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Hand เป็นสัปดาห์ที่

        วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านบะยาว นำโดยนายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยก...
    เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโคกงามฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้

       วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐  น. ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง ได้มีเจ้าหน้าที่เทศบา...
    การดำเนินการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ และรูป

วันอังคาร ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด นำโดยท่านผู้อำนวยการโร...
    การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Hand เป็นสัปดาห์ที่

วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านบะยาว นำโดยนายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้า...
    การนิเทศภายในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 ครั้งที่ 1

        สัปดาห์การนิเทศภายในชั้นเรียน ระหว่างวันที่  5-13 กรกฎาคม  2564 ณ โรงเรียนบ้านโคกกว...
    การดำเนินการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ และรูป

วัน อังคาร ที่ ๑๒ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ทางโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด นำโดยท่านผู้อำนวยก...
    การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Hand เป็นสัปดาห์ที่

        วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านบะยาว นำโดยนายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยก...
    การรับ-ส่งใบงานระหว่างนักเรียนและครูประจำชั้น

        วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านบะยาว นำโดยนายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยกา...
    โรงเรียนบ้านดโกกว้างประกาศปิดเรียน ตั้งแต่วัน

      ตามที่ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ...
    กิจกรรมวันพระ

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ร่วมกิจก...
    Open Approach ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ท่องเที่ยวเมื

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 คณะครูทีม Open Approach ช่วงชั้นที่ 2    และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน...
    อบรมเชิงปฏิบัติการ

โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ นำโดย ดร.วิไลพร ศรีจันทร์หล้า และนายรักไทย ละทัยนิล,     &nb...
    นิเทศ ปฐมวัย

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 ดร.วิไลพร ศรีจันทร์หล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน         นาฝาย...
    morning talk

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 ดร.วิไลพร ศรีจันทร์หล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์  &n...
    กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นำโดยนายทองอยู่ พระชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่นเท่า คณะ...
    การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 โ

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านบะยาว โดยนายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะยาว ...
    กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านบะยาว โดยนายสราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะยาว ...
    กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2564

           วันที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๖๔  ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง นายสุวัฒน์ นามบ...
    การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

         วันที่ ๑๕  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  ณ  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง ดำเนินการประเมิน...
    โรงเรียนบ้านโคกกว้าง รับมอบ “เครื่องคอมพิวเตอร

        วันที่ ๑๔  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแ...
    การแต่งตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่  ๑๑  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา  ๑๓.๓๐ น. โรงเรียนบ้านโคกกว้าง ได้ดำเนินการจัดกิจกรร...
    การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามที่โรงเรียนบ้านโคกกว้าง ได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน...
อ่านข่าวทั้งหมด...
 

ข่าวความเคลื่อนไหวทั้งหมดของกลุ่ม

ศุนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8    กลุ่มฝางเหนือ

ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

         วันที่  ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง ได้ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนา... โรงเรียนบ้านโคกกว้างอ่านต่อ

การประเมินการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเรียนในรูปแบบ on site
การประเมินการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเรียนในรูปแบบ on site

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร นำโดยนายบุญฤทธิ์  สินอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกงามวิทยาคารพร้อมคณะครูรับการประ... โรงเรียนโคกงามวิทยาอ่านต่อ

นักเรียนโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร อายุ 12-17 ปี รับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2
นักเรียนโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร อายุ 12-17 ปี รับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2

  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 คณะครูโรงเรียนโคกงามวิทยาคารนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีอายุ 1... โรงเรียนโคกงามวิทยาอ่านต่อ

นักเรียนโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร อายุ 12-17 ปี รับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2
นักเรียนโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร อายุ 12-17 ปี รับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2

  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 คณะครูโรงเรียนโคกงามวิทยาคารนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีอายุ 1... โรงเรียนโคกงามวิทยาอ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง(PA)
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง(PA)

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นายบุญฤทธิ์  สินอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกงามวิทยาคารพร้อมคณะครู เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์และ... โรงเรียนโคกงามวิทยาอ่านต่อ

นักเรียนโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร อายุ 12-17 ปี รับวัคซีน Pfizer เข็มแรก
นักเรียนโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร อายุ 12-17 ปี รับวัคซีน Pfizer เข็มแรก

  วันที่ 30 ตุลาคม 2564 คณะครูโรงเรียนโคกงามวิทยาคารนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีอายุ 12-17 ปี จำนวน74... โรงเรียนโคกงามวิทยาอ่านต่อ

การนิเทศการเตรียมความพร้อม  การประเมินตนเองของสถานศึกษา
การนิเทศการเตรียมความพร้อม การประเมินตนเองของสถานศึกษา

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ห้องประชุมโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร นำโดย นายบุญฤทธิ์ สินอยู่ ผู้อำนวยการพร้อมคณะครูโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร... โรงเรียนโคกงามวิทยาอ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ  Developmental Evaluation(DE)  ต้นน้ำร่วมกับโรงเรียนรายโรงเรียน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Developmental Evaluation(DE) ต้นน้ำร่วมกับโรงเรียนรายโรงเรียน

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 คณะครูโรงเรียนโคกงามวิทยาคารเข้าร่วมการอบอบรมเชิงปฏิบัติการ Developmental Evaluation (DE) ต้นน้ำร่วมกับโรงเรียนรายโรงเรียน ผ... โรงเรียนโคกงามวิทยาอ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร นำโดย นายบุญฤทธิ์ สินอยู่ ผู้อำนวยการและครูโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร ประธาน... โรงเรียนโคกงามวิทยาอ่านต่อ

โรงเรียนโคกงามวิทยาคารได้รับการคัดเลือกยกระดับให้เป็น 1 ใน 25 โรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ (Best Practice)
โรงเรียนโคกงามวิทยาคารได้รับการคัดเลือกยกระดับให้เป็น 1 ใน 25 โรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ (Best Practice)

วันที่ 29 กันยายน 2564  เนื่องด้วยโรงเรียนโคกงามวิทยาคารได้เข้าร่วมโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED  ระยะที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ในโ... โรงเรียนโคกงามวิทยาอ่านต่อ

โรงเรียนบ้านบะยาว ยินดีต้อนรับ คุณครูอมรรัตน์   กล้าหาญ (คุณครูใบเตย)  สู่รั้วขาว-แดง เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย
โรงเรียนบ้านบะยาว ยินดีต้อนรับ คุณครูอมรรัตน์ กล้าหาญ (คุณครูใบเตย) สู่รั้วขาว-แดง เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย

โรงเรียนบ้านบะยาว ยินดีต้อนรับ คุณครูอมรรัตน์   กล้าหาญ (คุณครูใบเตย) สู่รั้วขาว-แดง เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งใ... โรงเรียนบ้านบะยาวอ่านต่อ

กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา ๒๕๖๔
กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบ้านโคกกว้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำโดยคุณครูมานิดา ไชยศิริ และคุณครูปัญจะระ ส... โรงเรียนบ้านโคกกว้างอ่านต่อ

ทีมงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเครือข่าย

ทีมงานประชาสัมพันธ์ งานโรงเรียนหรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งข่าว แจ้งข่าว

ข้อมูลผู้บริหาร / ในกลุ่มเครือข่าย Add ผู้บริหาร โปรดเข้าระบบจัดการ

ผู้บริหาร

ทีมงานผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ตลอดจน ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มเครือข่าย

นางเพ็ญศรี พรมพิลา
นางเพ็ญศรี  พรมพิลาผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านป่าหวาย
นายบุญฤทธิ์ สินอยู่
นายบุญฤทธิ์ สินอยู่ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร เว็บไซต์ http://www.khokngam.ac.th
โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด
นายพีระเดช ทิ้งแสนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดโทร. 088 5494555Web Site: https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1040050467&Area_CODE=4001
นายสุขุม ทินรัตน์
นายสุขุม  ทินรัตน์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา081 - 1378441
นางสาววิไลพร ศรีจันทร์หล้า
นางสาววิไลพร  ศรีจันทร์หล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์
นายพรหมเมศว์ ธรวิวัฒนโภคิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกแต้ 086-231-5909
นายพสิฏฐ์ อมรเชษฐ์
นายพสิฏฐ์ อมรเชษฐ์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
นายภักดี ปริบาล
นายภักดี ปริบาลผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง086 - 232121
นายสราวุธ รุณชัยศรี
นายสราวุธ รุณชัยศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะยาว
นายทองอยู่ พระชัย
นายทองอยู่  พระชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแก่นเท่า Tel :Web Site: https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1040050445  
นายพรหมเมศว์ ธรวิวัฒนโภคิน
นายพรหมเมศว์ ธรวิวัฒนโภคินผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโสกแต้ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 8 (บ้านฝางเหนือ)มือถือ 086 231 5909
นายสุวัฒน์ นามบิดา
นายสุวัฒน์ นามบิดา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคกกว้างโทร. 095 - 6505679LINE ID: 3400500600491HS4NIQ: 144.700 MHzโคกกว้าง 1: 147.400 MHzhs4niq@hotmail.comhs4niq@gmail.comWeb Site:http://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1040050425Facebook: https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-School-1502667293286599  
นางวิไลพร ศรีจันทร์หล้า
นางวิไลพร ศรีจันทร์หล้า ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์
นายชัยณรงค์ ไชยธรรม
นายชัยณรงค์ ไชยธรรมผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง
นายสราวุช รุณชัยศรี
นายสราวุช รุณชัยศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบะยาว

ผลงานวิชาการ

ผลงานนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ผลงานวิทยฐานะ ผลงานครู นักเรียน ผู้อำนวยการ

ดาวน์โหลด

คู่มือ สื่อการเรียนรู้ แผนปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ การปฏิบัติงาน

Table Filter

No. เมื่อ ว/ด/ป รายการ Status
05 เมษายน 2561 เวลา17:56:40
05 เมษายน 2561 เวลา17:20:11
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:28:02
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:26:39
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:25:37
28 มิถุนายน 2558 เวลา11:55:28
 

Happy TIMES